Nastavení cookies

Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 hod do 14:00 hodin a stravuje žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky pouze ve dnech školního vyučování.
 2. Do jídelny vstupují žáci ZŠ na pokyn dozorujícího učitele, všichni jsou přezutí.
 3. Obědy cizím strávníkům se vydávají od 11:00 hod. do 11:30 hodin.
 4. Obědy žákům ZŠ a dospělým se vydávají od 11:30 – 14:00 hodin.
 5. Platba stravného: děti MŠ a žáci ZŠ platí převodem na účet ŠJ ZŠ, výjimečně hotově u vedoucí ŠJ, bez zaplacení se žáci nemohou stravovat.
 6. Žáci ZŠ si stravu objednávají po internetu.
 7. Děti se mohou ve školní jídelně stravovat celý měsíc nebo jen určité dny dle potřeby a vyučovacích hodin.
 8. Odhlášení stravy je nutno provádět den předem do 12:00 hodin po internetu, osobně nebo telefonicky na čísle 596 240 220 nebo 724 034 882.
 9. Strava se mimo školní jídelnu nevydává.
 10. Dle vyhlášky o školním stravování má strávník nárok na odběr obědu v první den nemoci- výdej v jídelně od 11:00 hodin do 11:30 hodin. Další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole musí být strava odhlášena: stanoveno vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.
 11. Před jídlem si děti a žáci umyjí ruce a v klidu řádně počkají až je dozorující pedagog vyzve ke vstupu do školní jídelny.
 12. Před výdejním okénkem stojí ukázněně, vyzvedne si podnos a příbor, odevzdá podepsanou stravenku a poděkuje za vydání jídla. Každý má možnost nahlásit u výdeje množství přílohy více či méně mimo masa. Je také možnost přídavků příloh a pití. Poté zaujme volné místo u stolu, jí příborem, a hlasitě a zbytečně nemluví.
 13. Po jídle dojde k odkládacímu okénku, odloží podnos a nádobí roztřídí, příbor vloží do mísy s vodou a opustí jídelnu.
 14. Pokud strávník neúmyslně znečistí jídelnu během provozu, provede úklid pracovnice školní kuchyně.
 15. Dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve ŠJ ohlásí tuto skutečnost pedagogickému dozoru, ten poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání záznamu o úrazu.
 16. Úklid školní jídelny po výdeji stravy provádí uklízečka školy.
 17. Své připomínky a podněty k pokrmům mohou žáci nebo rodiče podat u kuchařky, vedoucí ŠJ nebo řediteli základní školy.
 18. Jídelníčky na 2 týdny jsou ke čtení na nástěnce ve vestibulu ZŠ, na nástěnce ve školní jídelně a na internetových stránkách ZŠ Chrustova.
 19. Tento provozní řád je k dispozici v prostorách školní jídelny.
   

Vypracovala Irena Dedková, vedoucí ŠJ, platnost od 1. 9. 2019  

nahoru