Nastavení cookies

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní účel a předmět činnosti

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zněním § 33 až 35, § 36 až 56, § 111, § 116, § 117 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č. j. 12 492/03-21.

Důvod a způsob založení

Poskytování základního vzdělání.

Organizace byl zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 24.10.2002 číslo usnesení 13/20 s účinností od 1.1.2003.

Název

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace.

Organizační struktura

 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy
 • Výchovná poradkyně
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařky
 • Provozní pracovníci

Kontaktní informace

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Chrustova 1418/24
713 00 Slezská Ostrava

Tel: +420596243134

Email: sekretariat@chrustova.eu

Web: www.chrustova.eu

Součásti právního subjektu

 • Základní škola Chrustova 24
 • Základní škola, školní družina, školní kuchyně a jídelna

Rozpočet školy

Roční rozpočet školy operuje s částkou xxx. Bližší informace na sekretariátě školy.

Bankovní spojení

Č.ú. 1652015309/0800

Identifikační číslo organizace (IČO)

70995427

Identifikační číslo organizace (IČO)

70995427

REDIZO

600145310

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

Pověření pracovníci

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

Mgr. Radim Motyčka, ředitel školy

Mgr. Věra Šimíčková, zástupce ředitele

Jana Fitříková, ekonom školy

Datová schránka ID

h52mqqk

Seznamy hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Organizační řád
 • Výroční zprávy

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy. Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

Příjem žádostí a dalších podání

Telefony: 596243134, 724050371

Elektronická podatelna:   sekretariat@chrustova.euNa sekretariátě školy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy

Školní řád, Organizační řád.

Úhrady za poskytování informací

Nepožadujeme.

Licenční smlouvy, vzory licenčních smluv, výhradní licence

Nejsou.

nahoru