Nastavení cookies

Škola

Můžeme se také pochlubit velice úzkou spoluprácí se sousední MŠ, protože jsme přímo v našich prostorách zřídili předškolní třídu, kde mají děti program dle své kmenové mateřské školy, ale tím, že jejich třída je už v budově školy a přímo začleněná mezi nejmenší třídy 1. stupně, mají děti usnadněn přechod mezi MŠ a ZŠ. Prostředí už jim není cizí a snadněji si přivyknou na svou novou roli školáka, potkávají zde své kamarády ze školky, ze kterých už jsou velcí školáci a pomalu se chystají na svůj první školní den.

Další nespornou výhodou naší školy je menší počet žáků v jednotlivých třídách. Proto se učitelé mohou individuálně věnovat každému dítěti a to jak nadaným, průměrným, tak i dětem se specifickými poruchami učení. Pro ně máme samozřejmě zajištěnu reedukační péči specializovaných pedagogů a to takovou, že i některé okolní školy nás berou trochu jako školu se specializací na reedukaci. Stejně tak na škole působí výchovný poradce a metodik prevence, kteří jsou vždy ochotně nápomocni při řešení jakýchkoli otázek.

Od roku 2000 prošla škola několika rekonstrukcemi, kdy byly nově vybudovány veškeré sociální zařízení, v šatnách nahradily nevyhovující „klece“ moderní uzamykatelné šatní skříňky, stará nevyhovující okna byla vyměněna za nová plastová, v tělocvičně byl instalován nový speciální povrch, kuchyň prošla celkovou rekonstrukcí, školní hřiště dostalo nové objekty sloužící nejen k výuce – altán, ale i dva herní komplexy, které hojně využívají děti národní školy, ale i děti mateřské školy a také odpoledne děti ke svým hrám.

budova.jpg
Budova školy
otevreni-centra-14.jpg
Dětské centrum
Krom jednotlivých tříd vybavených převážně novým nábytkem, má naše škola také další specializované učebny, přes tělocvičnu, hudebnu s velkoplošnou televizí a novým zvukovým systémem, počítačovou učebnu videoučebnu s projektorem až k multimediální učebně vybavené interaktivní tabulí, která je velice účinným zpestřením výuky.
Odborná učebna
Dětské centrum
Krom klasické výuky podle programu Základní škola nabízí naše škola také široké spektrum kroužků (přírodovědný, taneční, pěvecký sbor, pohybový, literární, turistický, anglického jazyka). Už dlouhá léta pořádáme pro děti spoustu zajímavých akcí, od podzimního jablečného, či bramborového dne, přes Vánoční dílny, dětský karneval, celorepublikovou Noc s Andersenem, které se jako hosté účastní i významné osobnosti kulturního dění Ostravy, Den Země na Landeku, Dětský den a den matek a spoustu jiných drobných akcí jako např. družinová Miss/Missák, plavání s družinkou aj.
landek-2010-003.jpg

Vzhledem k nepříznivým rozptylovým podmínkám pořádáme každoročně pro děti školu v přírodě plnou nevšedních zážitků a lyžařský výcvik se spoustou adrenalinu. O některých školních aktivitách se rozepíšeme podrobněji.

Učitelé na základní škole Chrustova se snaží podporovat své děti ve výuce anglického jazyka. Povinná výuka angličtiny je součástí pravidelného rozvrhu již od třetí třídy. Ty nejmenší děti se učí základní slovní zásobu, poznávají jednoduché gramatické jevy, formulují první věty a pokoušejí se o krátké dialogy.

Děti z vyšších tříd již tvoří složitější větné vazby, jejich slovní zásoba je bohatší a snaží se komunikovat s učitelem pouze v anglickém jazyce. Výuka je také obohacena o základní fakta zemí, kde je angličtina mateřským jazykem.

Nesmíme ale zapomenout na ty naše úplně nejmenší školáky, žáky prvních a druhých tříd. Také oni mají možnost se seznamovat s cizím jazykem. Na škole funguje zájmový kroužek anglického jazyka právě pro ně. Vyučování probíhá zábavnou formou, pomocí veselých písniček, říkanek a jednoduchých her. Učitel se snaží střídat aktivní a pasivní činnosti, důraz je kladen hlavně na výslovnost. Součástí jsou poslechové, pohybové i výtvarné aktivity, při kterých si děti nenásilnou formou jazyk pomalu osvojují.

Pedagogové naší školy mají svůj vlastní kalendář, který se cyklicky opakuje během celého školního roku. Začíná to napětím a horečnými přípravami před akcí, samotná akce, kdy se všichni vypnou k nadlidským výkonům a krátká úleva po skončení akce, kterou záhy vystřídá opět první fáze cyklu.

Již několik let probíhá úzká spolupráce s MŠ Požární v Ostravě – Heřmanicích. V rámci akce „Školka ve škole“ děti – budoucí prvňáčci, přicházejí dvakrát v měsíci k nám do školy, kde se nenásilnou, hravou formou seznamují s prvními úkoly, které zde na ně čekají. Tato setkání jsou oboustranně radostná, milá je i spolupráce s pí. učitelkami, neboť vycházíme z předpokladu, že kvalitní informace umožňují přiměřený přístup ke každému dítěti.

Ve snaze přivést děti ke knize a četbě pracuje ve škole literární kroužek. Ten úzce spolupracuje s pobočkou Knihovny města Ostravy na Hladnovské ulici. Děti se zde seznamují s knižními novinkami, plní literární soutěže a v rámci „tématických dílen“ si domů odnášejí pěkné výrobky.

skolka06.jpg
Školka ve škole
nahoru