Nastavení cookies

Personální podpora pro ZŠ Chrustova

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků škol.

Č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006517 

Celkový rozpočet projektu: 1 755 034,- Kč

thumbnail_Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Talent v ZŠ Chrustova

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj nadaných dětí v ZŠ Chrustova.

Výše poskytnuté dotace 175 000,- Kč.

thumbnail_Ostrava_lg-e1462824195109.png

Prevence digitální propasti

Informujeme Vás, že na základě usnesení rady kraje č. 40/2740 ze dne 14.3.2022 je škola příjemcem finančních prostředků z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Jedná se o dotaci za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti.

Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

  • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
  • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.).
  • Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

ng_eu_loga.jpeg

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577.

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://talentova.cz/ a na Facebooku.

vzdelavani-jpg.jpg
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Informační plakát ke stažení

CS Financováno Evropskou unií_PANTONE.png

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg-e1462824195109.png

Projekt ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova

Cílem projektu je provést modernizaci učeben, zahrnující drobné stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérových přístupů do rekonstruovaných učeben (včetně vstupů do školních budov a na toalety).

Projekt Vzděláváním do Evropy

Dotace ve výši 1.278.340,- Kč byla spolufinancována Evropskou unií. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2017. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

Dětské centrum

Ostrava_lg-e1462824195109.png

Projekt Vzdělání základ života

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

Nebudem se schovávat doma – vyhledávání a práce s talenty

Naše škola se účastní projektu „Nebudem se schovávat doma – vyhledávání a práce s talenty“ na který jsme získali prostředky od Statutárního města Ostravy. Projekt probíhá v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 a podporuje vyhledávání a práci s talentovanými žáky na  ZŠ Chrustova.

Bezplatná výuka českého jazyka pro cizince

Naše škola se účastní rozvojového programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2016“. Program nám umožňuje realizovat výuku češtiny přizpůsobenou potřebám žáků cizinců. V našem případě jde o tři žákyně z Thajska.

Výzvy MŠMT

V předchozích letech jsme se účastnili dvou výzev MŠMT:

  • OP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 56, „S knížkou do světa jazyků“. Mladší žáci se účastní čtenářských dílen, kde si rozvíjejí čtenářské dovednosti, starší žáci vyjeli na jazykový pobyt do Anglie. Pedagogové zdokonalují své schopnosti na intenzivních jazykových kurzech v zahraničí.
  • OP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 57, „Zlaté české ruce poznávají Evropu“. Žáci se zdokonalují v dílenské praxi, pedagogové i žáci procházejí e-learningovými kurzy jazyků.

Další projekty

Začátkem roku 2015 jsme získali následující prostředky z účelových dotací:

  • Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky škol (Landek a Andersen, taneční kroužek) ve výši 60.000,- Kč.
  • Z rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015“ ve výši 18.630,- Kč.

Den dětí na Landeku

Tradiční sportovní Den dětí pořádaný v areálu Hornického muzea na Landeku. Součástí akce jsou cyklistické závody, závody koloběžkářů pro nejmenší, turnaj družstev v plážové přehazované, plážovém minifotbale a vybíjené. Doplňkovými aktivitami jsou in-line bruslení, badminton a kreslení křídami na zem.

Projekt je realizován už řadu let, město Ostrava se na jeho organizaci podílí dotacemi od roku 2010.

P1040934-800x600.jpg

Noc s Andersenem

Populární akce probíhající v mnoha knihovnách a školách v ČR i v zahraničí. Děti se na jeden večer a noc nastěhují do prostor školy, aby se po celou dobu mohly prostřednictvím různých činností věnovat knihám a jejich obsahu. Na akci jsou zváni hosté z kulturního a veřejného života, aby dětem předčítali a ukázali jim tak krásu čteného příběhu. Děti čekají i různé hry a soutěže.

Na akci poskytuje město Ostrava grant od roku 2010.

2010_03260102-800x600.jpg

Zpíváme si vesele

Projekt na podporu úspěšného pěveckého sboru ZŠ Chrustova, reprezentujícího školu na řadě veřejných vystoupení – např. Den Slezské, vypouštění balónků Ježíškovi, AM Gospel a další. Součástí intenzivní přípravy sboru je i každoroční pěvecké soustředění.

Město Ostrava přispívá na celoroční činnost kroužku od r. 2012.

soustredeni-800x600.jpg
nahoru